دسته بندی

تبلیغات
سخن روز
گابریل برنستین

گابریل برنستین

ادراک آینه است، نه واقعیت . هر آنچه می بینیم حالت ذهنی من است که به سمت بیرون منعکس شده است . دنیا فقط در ذهن سازنده آن است . باور نکنیدچیزی خارج از شما وجود دارد.