دسته بندی

تبلیغات
سخن روز
وین دایر

وین دایر

اگر ذهن خود را بر نعماتی که دارید متمرکز کنید و از بابت آنچه به شما اعطا شده مانند آبی که می نوشید، هوایی که تنفس می کنید و هر موهبت دیگری که هدیه خداوند است سپاسگزار باشید، در این صورت افکار خود و در واقع تمامی هستی و ذات معنوی خویش را غرق در وفور و برکت و جوهر آدمیت خود کرده اید.

محصولات جدید
مشتریان