تلفن های فروشگاه : 

بخش گتاب : 08642220740

بخش تحریر - صندوق : 08642212519

بخش ثبت - حسابداری : 0864223520

خرید انلاین و یا تلفنی فقط : 0913191187